Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2019

Thông báo mời thầu bãi xe Bệnh viện

Mẫu số 03

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện 30-4 tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện 30-4.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào hàng gói thầu trên .

Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 22  / 7 /2019 đến trước 8 giờ 00 ngày  29 / 7 /2019 tại Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện 30-4 (trong giờ hành chính).

Giá khởi điểm để báo giá thầu: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) trong 01 tháng.

Các nhà thầu tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về gói thầu và nhận bản yêu cầu báo giá miễn phí tại phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện 30-4.

 Thời gian đóng thầu vào 08 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Bản chào giá các nhà thầu gửi sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường giao ban Bệnh viện 30-4.

Các báo giá sẽ được mở công khai      sau thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản tiếp nhận các báo giá cho các nhà thầu đã nộp báo giá cho gói thầu trên.

Nơi nhận:
- Các đơn vị, nhà thầu quan tâm;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT.

                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                             (Đã ký)

                                               ThS BS Nguyễn Văn Khôi

Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 5
Số lượt truy cập: 620,001
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170